Podmínky použití nástroje iGRO pro kliniky

 
Přehled a cíle
iGRO™ je webový nástroj (iGRO) vytvořený společností Pfizer Inc. a jejím jménem v USA pro použití endokrinologickými klinikami (mohou zahrnovat samostatné lékaře, obchodní společnosti, akciové společnosti nebo jiné typy poskytovatelů zdravotních služeb) (kliniky) a jejich autorizovanými zaměstnanci (koncoví uživatelé) k předvídání výsledků růstu u dětí léčených růstovým hormonem. Predikce růstu je získávána pomocí publikovaných algoritmů integrovaných do nástroje. Jeho cílem je zlepšit péči o pacienty kliniky. Nástroj iGRO také může klinice pomoci určit pacienty, kteří na léčbu růstovým hormonem (GH) reagují nadměrně nebo nedostatečně nebo u kterých došlo ke komplikacím.
 
Nástroj iGRO zahrnuje softwarový program a podpůrnou databázi. Bude postupně zaveden pro kliniky ve Velké Británii, Irsku, Švédsku, Finsku, Norsku, Dánsku, Belgii, Nizozemsku, Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Řecku, Švýcarsku, Rakousku a Portugalsku a poté může být dostupný také v dalších oblastech.
 
Nástroj iGRO je v EU klasifikován jako zdravotnický prostředek třídy I a nese označení CE v souladu s příslušnou legislativou EU. Zákonným výrobcem nástroje iGRO je společnost Pfizer Inc., New York, Spojené státy americké. Společnost Pfizer Healthcare Ireland, Dublin, Irsko, je autorizovaným zákonným zástupcem pro nástroj iGRO v EU.
 
Pojem „společnost Pfizer“ v těchto podmínkách používání označuje skupinu společností Pfizer, včetně společností Pfizer Inc., New York, Spojené státy americké, a Pfizer Healthcare Ireland, Dublin, Irsko.
 
 
HLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH PŘÍHOD

Pacienti by měli vždy požádat o radu svého lékaře v případě výskytu nežádoucích příhod. Nežádoucí příhody je třeba hlásit. Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer spol. s r.o., prosím, pište na emailovou adresu: CZE.AEReporting@pfizer.com, nebo volejte na +420 283 004 111.

Další možností pro pacienty i zdravotnické pracovníky je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře
na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
 
 
POUŽÍVÁNÍM NÁSTROJE iGRO POTVRZUJETE, ŽE MÁTE POVĚŘENÍ KLINIKY A ŽE SOUHLASÍTE – JMÉNEM SVÝM I JMÉNEM KLINIKY – S PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ NÁSTROJE iGRO.
 
 
1 Koncoví uživatelé. Endokrinologické kliniky (mohou zahrnovat samostatné lékaře, partnerství, akciové společnosti nebo jiné typy poskytovatelů zdravotních služeb), které se se společností Pfizer dohodly na používání nástroje iGRO, informují společnost Pfizer o všech jejich zaměstnancích, kteří mají mít přístup k nástroji iGRO a používat jej v rámci účtu kliniky.
 
2 Registrace. Každý koncový uživatel bude vyzván k registraci prostřednictvím e-mailové pozvánky od společnosti Pfizer nebo jejím jménem, aby si mohl nastavit vlastní účet.
 
3 Účty koncových uživatelů a kontrola přístupu. Nástroj iGRO zaznamenává jméno, příjmení a e-mailovou adresu koncových uživatelů na jednotlivých klinikách za účelem vytvoření jejich účtu v systému iGRO („účet koncového uživatele“). Každý účet koncového uživatele bude mít jedinečné ID uživatele a bude chráněn heslem. Každá klinika ponese výhradní odpovědnost za zajištění toho, aby byla ID a hesla uživatele pro všechny její koncové uživatele uchovávána v tajnosti a aby nebyla používána žádnou jinou osobou, která nemá oprávnění kliniky. Klinika také nese výhradní odpovědnost za všechny činnosti, které proběhnou v rámci všech jejích účtů koncových uživatelů. Pokud koncový uživatel kliniku opustí, pak je klinika povinna zabránit tomuto koncovému uživateli v přístupu k nástroji iGRO. Společnost Pfizer si vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu a kdykoli zablokovat jakýkoli nebo všechny účty koncových uživatelů nebo používání nástroje iGRO ukončit.
 
4 Audit. Nástroj iGRO zahrnuje automatizovaný kontrolní postup, který zaznamenává detaily o tom, který účet koncového uživatele byl použit k vytvoření, zobrazení a aktualizaci jakýchkoli záznamů o pacientech nebo koncových uživatelích.
 
5 Soubory cookie. Nástroj iGRO vyžaduje ukládání souborů cookie ve vašem zařízení (podrobnosti viz iGRO – Zásady ochrany osobních údajů na níže uvedeném odkazu) a vy souhlasíte s jejich ukládáním a používáním. Pokud se toto pravidlo změní, budeme vás informovat.
 
6 Přístup k internetu a zabezpečení. Nástroj iGRO je webový nástroj a může vyžadovat přístup k internetu prostřednictvím bezdrátového operátora, poskytovatele internetových služeb nebo jiné metody přístupu k internetu (poskytovatel sítě). Přístup k nástroji iGRO nemusí být bez připojení k internetu k dispozici. Všechny poplatky od poskytovatelů sítě nesete vy sami. Jste si vědomi, že používání internetu není vždy bezpečné a že jakékoli používání internetu nebo nezabezpečených sítí klinikou nebo koncovými uživateli (mimo jiné včetně bodů bezdrátového připojení) je na vlastní riziko kliniky, a souhlasíte s tím (podrobnosti o zabezpečení dat v nástroji iGRO najdete v Zásadách ochrany osobních údajů).
 
7 Používání nástroje iGRO. Souhlasíte, že budete při používání a přístupu k nástroji iGRO vždy jednat v souladu se zákonem a že nebudete dělat nic, co by mohlo poškodit, bránit, narušit nebo znemožnit funkčnost nástroje iGRO nebo znemožnit jiným uživatelům nástroj používat.
 
8 Obsah. Souhlasíte s tím, že přístup a používání nástroje iGRO a jeho obsahu je na vaše vlastní riziko. Společnost Pfizer a její poskytovatelé technických služeb mohou přidávat, upravovat nebo odstraňovat materiály z nástroje iGRO kdykoli dle vlastního uvážení. Společnost Pfizer bude přiměřeně usilovat o zahrnutí přesných a aktuálních informací v nástroji iGRO, ale neposkytuje žádné záruky, závazky ani prohlášení jakéhokoli druhu týkající se přesnosti, aktuálnosti, kvality, úplnosti nebo vhodnosti pro daný účel. Společnost Pfizer odmítá veškeré záruky, výslovné nebo mlčky předpokládané, a to v plném rozsahu povoleném zákonem. Společnost Pfizer, její dceřiné společnosti ani žádné jiné osoby zapojené do vytváření, výroby nebo dodání nástroje iGRO nenesou odpovědnost za žádné ztráty, škody nebo náklady bez ohledu na to, zda k nim došlo v souvislosti se smlouvou, občanskoprávním deliktem (s výjimkou škody způsobené úmyslně anebo z hrubé nedbalosti) nebo jinak v důsledku spoléhání se na informace obsažené v nástroji iGRO nebo v důsledku přístupu, používání nebo nemožnosti používat nástroj iGRO nebo v důsledku jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jeho obsahu. Toto omezení zahrnuje jakékoli ztráty, škody nebo náklady způsobené viry nebo jinými škodlivými zařízeními, která infikují vaše počítačové vybavení, software nebo data.
 
 
9 Webové stránky třetích stran a odkazy. Nástroj iGRO může obsahovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky spravované třetími stranami, nad kterými nemá společnost Pfizer žádnou kontrolu. Takové odkazy jsou poskytovány pouze jako doplněk. Společnost Pfizer neposkytuje žádné záruky, závazky ani prohlášení jakéhokoli druhu týkající se přesnosti, aktuálnosti, kvality, úplnosti nebo vhodnosti jakýchkoli informací obsažených na takových webových stránkách pro daný účel a nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, škody nebo náklady v souvislosti s těmito informacemi. Zahrnutí jakýchkoli odkazů na stránky třetích stran neznačí žádnou podporu ani doporučení společnosti Pfizer.
 
10 Nedůvěrné informace. Jakákoli komunikace nebo jiné materiály, které odešlete společnosti Pfizer prostřednictvím internetu nebo příspěvku na webové stránce elektronickou poštou nebo jinak, jako například jakékoli otázky, komentáře a návrhy, jsou a budou považovány za nedůvěrné a společnost Pfizer v souvislosti s nimi nemá žádné závazky. Společnost Pfizer může používat jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky uvedené v takové komunikaci a materiálech pro libovolné účely, mimo jiné včetně vývoje, výroby a prodeje produktů bez jakékoli odpovědnosti nebo závazků, finančních nebo jiných, vůči jakékoli osobě.
 
11 Práva na duševní vlastnictví. Všechna autorská práva, patenty, práva k databázím, ochranné známky, průmyslové vzory, know-how a důvěrné informace (registrované či nikoli) a všechna ostatní práva duševního vlastnictví existující na této webové stránce a v nástroji iGRO jsou majetkem společnosti Pfizer a/nebo poskytovatelů licence společnosti Pfizer. Obsah nástroje iGRO může být kopírován pouze pro nekomerční osobní referenci a za předpokladu, že všechna autorská práva a další majetková oznámení jsou zachována a beze změny a že poté nebude dále kopírován, reprodukován nebo jinak distribuován. Pokud není výslovně povoleno, klinika ani žádný koncový uživatel nesmí kopírovat, zobrazovat, stahovat, distribuovat, měnit, reprodukovat, opakovaně publikovat ani předávat žádné informace, texty nebo dokumenty obsažené v nástroji iGRO ani žádnou jejich část, a to ani elektronicky ani v tištěné podobě, za účelem vytvoření odvozeného díla, bez výslovného písemného souhlasu společnosti Pfizer (to však klinice nebo koncovému uživateli nebrání v pořízení kopie jakýchkoli údajů o pacientech nutné ke splnění závazků v souvislosti s povinnostmi plynoucími z lékařské etiky či poskytování zdravotních služeb). Kromě toho názvy a loga Pfizer a iGRO jsou ochranné známky a nesmí být používány bez písemného souhlasu společnosti Pfizer. Zneužití ochranných známek nebo jiných materiálů společnosti Pfizer je zakázáno a může být porušením autorského zákona, zákona o ochranných známkách a/nebo jiných zákonů. Společnost Pfizer aktivně a důsledně vymáhá svá práva duševního vlastnictví, a to v plném rozsahu povoleném zákonem.
 
12 Porušení bezpečnosti. Souhlasíte s tím, že budete oddělení podpory/pomoci k nástroji iGRO neprodleně informovat o jakémkoli neoprávněném přístupu ke kterémukoli vašemu účtu koncových uživatelů nebo o jiném porušení zabezpečení.
 
13 Vztah s pacienty. Vztah mezi klinikou a koncovým uživatelem a pacienty kliniky nebo koncového uživatele je zcela soukromou záležitostí mezi klinikou a pacienty a klinika neučiní nic a zajistí, že koncoví uživatelé neučiní nic, co by vytvořilo jakýkoli závazek společnosti Pfizer vůči jakýmkoli pacientům nebo jakékoli jiné osobě, pokud není v těchto podmínkách použití výslovně uvedeno jinak.
 
 
14 Ochrana dat. Klinika si je vědoma, že dle právních předpisů Evropské unie a Švýcarska na ochranu osobních údajů bude každá klinika správcem všech údajů o pacientech sdružených a používaných prostřednictvím nástroje iGRO a všech údajů o koncových uživatelích, a souhlasí s tím. Společnost Pfizer bude společným správcem dat koncových uživatelů. Klinika si je vědoma, že nese výhradní odpovědnost za dodržování místních zákonů na ochranu osobních údajů klinikou a všemi jejími koncovými uživateli, za zajištění toho, že všichni pacienti a koncoví uživatelé získají podrobné informace o tom, jak budou jejich osobní údaje používány, a za získání všech nutných souhlasů pacientů a koncových uživatelů a registrací a oprávnění, pokud jsou požadována, s regulačními úřady nebo od nich, a souhlasí s tím. Klinika si je vědoma, že třetí strany jsou zapojeny do zpracování a hostování dat nástroje iGRO a provádění údržby a že mohou sloužit také jako technická podpora pro koncové uživatele nástroje iGRO. Tyto třetí strany, kliniky a koncoví uživatelé nejsou povinni sdílet ani se od nich neočekává sdílení jakýchkoli osobních údajů se společností Pfizer. Společnost Pfizer přijme přiměřená opatření pro zajištění toho, že osobní údaje uložené v nástroji iGRO jsou v bezpečí a že při zpracování těmito třetími stranami zůstanou na území Evropského hospodářského prostoru a/nebo Švýcarska (podrobnosti viz iGRO – Zásady ochrany osobních údajů na níže uvedeném odkazu).
 
15 Klíčování dat. Klinika zajistí, aby pouze autorizovaní koncoví uživatelé měli přístup, mohli zobrazovat a aktualizovat údaje o pacientech a spravovat pacienty jejich kliniky pomocí nástroje iGRO.
 
16 Analýza dat. Klinika potvrzuje a souhlasí s tím, že společnost Pfizer může hromadné statistiky dat získaných pomocí nástroje iGRO používat k posouzení způsobu používání nástroje iGRO a zlepšení jeho funkcí a výkonu. Klinika tedy tímto pověřuje vybraného poskytovatele služeb společnosti Pfizer (podrobné informace poskytne společnost Pfizer na požádání) shromažďováním dat a poskytováním hromadných statistik společnosti Pfizer.
 
17 Poradenství. Nástroj iGRO nenahrazuje lékařský názor, radu, diagnózu ani léčbu žádných zdravotních stavů nebo problémů a neměl by za takovou náhradu být považován ani na něj tak není možné spoléhat. Vysvětlení možností používání modelů nástroje iGRO najdete v dokumentu Správné používání nástroje iGRO, který najdete na odkazu v zápatí nástroje.
 
18 Kompatibilita. Nejsou poskytována žádná prohlášení ani záruky, že nástroj iGRO je kompatibilní s jakýmikoli verzemi hardwaru nebo softwaru nebo aplikacemi. Informace o kompatibilitě jednotlivých verzí nástroje iGRO a hardwaru a softwaru najdete v technické uživatelské příručce v části Podpora v nástroji iGRO.
 
19 Různé. Pokud jsou jakákoli ustanovení těchto podmínek používání považována za nezákonná, neplatná nebo nevymahatelná, je nutné tato ustanovení odstranit, aniž by došlo k narušení vynutitelnosti ostatních ustanovení.
 
20 Práva třetích stran. Není-li stanoveno výslovně jinak v těchto podmínkách používání, nemá osoba, která není jejich smluvní stranou, žádná práva plynoucí z těchto podmínek používání ani právo domáhat se jejich vykonatelnosti.
 
 
21 Změny. Společnost Pfizer může tyto podmínky používání kdykoli bez upozornění změnit, a to uvedením nové verze v nástroji iGRO. Koncoví uživatelé by měli pravidelně kontrolovat, zda nedošlo ke změnám. Používáním nástroje iGRO po vydání nové verze koncový uživatel souhlasí s novými podmínkami používání.
 
22 [Právo České republiky. Tyto podmínky použití a používání nástroje iGRO se řídí a musí být vykládány podle zákonů České republiky. Soudy České republiky mají nevýlučnou soudní pravomoc nad jakýmikoli spory souvisejícími s nástrojem iGRO a/nebo těmito podmínkami použití.]
 
 
SPOLEČNOST PFIZER MŮŽE TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNĚ ZMĚNIT. Z TOHOTO DŮVODU BYSTE MĚLI TYTO PODMÍNKY PRAVIDELNĚ KONTROLOVAT, PROTOŽE VEŠKERÉ ZMĚNY BUDOU ÚČINNÉ OKAMŽIKEM ZVEŘEJNĚNÍ.