Správné používání nástroje iGRO

Využití porovnání skutečné růstové odpovědi s predikovanou hodnotou

Porovnání skutečné a predikované růstové odpovědi využívá publikované predikční modely a poskytuje vizuální porovnání skutečné a predikované růstové odpovědi pacienta na léčbu růstovým hormonem (GH) podle publikovaných modelů. Odpověď na léčbu pomocí GH se liší podle diagnózy a je relativně vyšší u pacientů s idiopatickým deficitem růstového hormonu (IGHD) než u pacientů, kteří trpí Turnerovým syndromem (TS) nebo u dětí malého vzrůstu, které se narodily malé pro daný gestační věk (SGA). Signifikantní variabilita je také v responzivitě jednotlivců i v rámci těchto jednotlivých diagnóz. Je nutné poznamenat, že predikční modely růstu použité v nástroji iGRO pro deficit růstového hormonu lze použít pouze u pacientů s IGHD.

Rozdíly v odpovědi na léčbu mohou být ovlivněny různými faktory, např. nesprávnou diagnózou, přítomností endokrinních, metabolických či systemických poruch, nedostatečnou compliance pacienta či narušenou sensitivitou ke GH. Lékař musí při posuzování růstové odpovědi svých pacientů využít svých vlastních znalostí a úsudku a plány léčby přiměřeně upravovat.

Omezení porovnání skutečné růstové odpovědi s predikovanou hodnotou

Využití porovnání skutečné růstové odpovědi s predikovanou hodnotou je omezeno různými faktory. Růst je komplexní proces a růstovou odpověď na léčbu GH může ovlivnit mnoho známých i neznámých faktorů. Proměnné spojené s růstovou odpovědí v predikčních modelech na základě několika regresních analýz údajů z KIGS vysvětlují 30 až 70 % variability růstových odpovědí; v některých případech je tato hodnota blíže 30 % (30–70 % pro IGHD, 30–68 % pro TS, 30–52 % pro SGA).

Více regresních analýz údajů získaných od široké populace pacientů sice může o této populaci poskytnout důležité informace, ale jejich význam pro jednotlivé pacienty je omezený, protože hodnota předpovězená pro konkrétního pacienta se může významně lišit od pozorované hodnoty (např. pro model 1. roku léčby IGHD je 95% interval spolehlivosti pro individuální predikce ± 2,6 cm). Dále predikční modely neberou v úvahu přítomnost podskupin v rámci specifických diagnóz, jako např. u TS, kde existují podskupiny založené na karyotypu. Vzhledem k těmto omezením je důležité, aby predikční modely používali pouze odborníci se znalostí statistiky a se zkušenostmi s léčbou dětí růstovým hormonem.

Dávkování GH

Jakákoli předepsaná dávka GH musí být v souladu s příslušným souhrnem údajů o přípravku.